Statut Fundacji „WIDZIALNE DZIECI”

Rozdział I

Postanowienia
1.

1. Fundacja „Widzialne dzieci” zwana dalej Fundacją jest ustanowiona przez fundatora Martę Osadkowską, zwaną dalej Fundatorem, w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Macieja Marszała w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, ul. Purkyniego 1/4, w dniu 19 listopada 2020r.

2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz w niniejszym statucie.

2.

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3.

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a w razie potrzeby także poza granicami rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

4.

1. Główną działalnością Fundacji jest działalność pożytku publicznego.

2. Fundacja realizuje swoje cele i prowadzi działalność głównie w sposób nieodpłatny.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową. Działalność gospodarcza może być prowadzona tylko w rozmiarach służących celom Fundacji.

Rozdział II

Cele i środki działania Fundacji
5.

Celem Fundacji jest opieka nad dziećmi w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, wspieranie dzieci z dysfunkcyjnych rodzin biologicznych, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz wyrównywanie szans dzieci z trudniejszym startem zarówno w edukacji jak i rozwoju ich pasji i zainteresowań. Dążymy do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dla dzieci. Chcemy stwarzać im jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności. Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo.

6.

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1. niesienie pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2. działanie na rzecz pomocy osobom zagrożonym dyskryminacją społeczną poprzez umożliwienie im dostępu do dóbr kultury i edukacji;

3. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

4. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

6. promocja i organizacja wolontariatu;

7. wspomaganie działań na rzecz zapobiegania krzywdzeniu dzieci i ochrony ich praw oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu (m.in. edukacja, nauka, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna);

8. działalność charytatywną;

9. tworzenie programów mających na celu wyrównanie szans dzieci w edukacji (m.in. zapewnienie korepetycji, dodatkowych lekcji);

10. organizowanie spotkań mających na celu motywowanie dzieci do nauki i realizowania swoich pasji;

11. wykorzystanie social mediów jako platform pomiędzy potrzebującymi a chcącymi pomóc (m.in. w celu przekazywania pomocy naukowych, wyposażenia niezbędnego do nauki itp.);

12. działanie na rzecz mniejszości narodowych;

13. pobudzenie zachowań proekologicznych i sama ekologia;

14. działalność na rzecz dzieci i młodzieży;

15. uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zjawiska ze strefy kultury i sztuki oraz tworzenie nowych wartości w tych dziedzinach;

16. psychoedukacja dzieci, młodzieży i dorosłych (różnych grup społecznych);

17. aktywizacja seniorów poprzez włączanie ich w pomoc organizowaną dla dzieci;

18. organizowanie zbiórek na rzecz podopiecznych Fundacji;

19. organizowanie akcji mających na celu pomoc potrzebujących dzieci;

20. uwrażliwianie dzieci na nierówności społeczne i zachęcanie do pomocy i wsparcia dla rówieśników w trudniejszej sytuacji życiowej;

21. współpraca z Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi w celu wyrównywania szans w dostępie do edukacji, sportu i dóbr kultury dla jej ich podopiecznych; rozwijanie świadomości zdrowego stylu i trybu życia poprzez wiedzę o odżywianiu, zdrowiu i kondycji psychicznej u dzieci i młodzieży.

Rozdział III

Majątek Fundacji
7.

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych przyznanej przez Fundatora oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania;

2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Całość uzyskiwanych przez Fundację dochodów przeznaczone jest wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

4. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Rada Fundacji przeznacza kwotę 1000 (jeden tysiąc) zł.

8.

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

– dotacji, spadków, zapisów, ofiarności publicznej, darowizn oraz innego rodzaju aktywów majątkowych poczynionych na dobro Fundacji przez osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy;

– dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

– dochodów z działalności odpłatnej;

– dochodów z majątku Fundacji;

– dochodów z działalności gospodarczej;

– innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady Fundacji

Rozdział IV

Władze Fundacji
9.

Władzami Fundacji są:

  • Rada Fundacji,
  • Zarząd.

10.

1. Rada Fundacji składa się z 2 osób. Radę Fundacji na kolejne kadencje powołuje fundator.

2. Ustalenia składu liczbowego pierwszej Rady Fundacji oraz powołania jej pierwszego składu dokona Fundator.

3. Członkowie Rady Fundacji:

a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c. mogą otrzymywać z tytułu popełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Wiceprezesa GUS za rok poprzedni.

11.

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczo – kontrolnych;

2. Do zadań rady należy:

a. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności przygotowanych przez Zarząd i uchwalanie założeń do bieżących planów Fundacji, zatwierdzanie sprawozdania finansowego;

b. zatwierdzanie budżetu Fundacji przedstawionego przez Zarząd Fundacji;

c. powoływanie i odwoływanie członków zarządu Fundacji, w tym Prezesa;

d. nadzór nad działalnością Zarządu;

e. rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Rady przez Zarząd;

f. zmiany statutu Fundacji oraz zmiany celu Fundacji;

g. podejmowanie decyzji o podjęciu lub zaprzestaniu prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej;

h. inicjatywa uchwałodawcza.

12.

1. Uchwały Rady zapadają jednomyślnie w głosowaniu jawnym w obecności wszystkich członków Rady.

2. Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się nie rzadziej niż raz na rok.

13.

1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa oraz 1 członka Zarządu.

2. Fundator Fundacji „Widzialne Dzieci” wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako prezes zarządu.

14.

1. Zarządu Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością Fundacji.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

b. Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji;

c. Zarządzanie majątkiem Fundacji

d. Powoływanie oddziałów Fundacji;

e. Podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania;

f. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie;

g. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie niemożności podjęcia uchwały głos Prezesa liczy się podwójnie. Zarząd Fundacji może ustalić, że Prezes i inni członkowie Zarządu w zależności od potrzeb mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę. Warunki płacy i pracy pozostałych pracowników Fundacji określa Zarząd Fundacji w oparciu o regulamin wynagrodzeń.

4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

5. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa.

15.

1. Członkowie zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Decyzje o wysokości wynagrodzenia Zarządu podejmuje Rada Fundacji.

3. Wynagrodzenie Członków Zarządu będzie wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora.

Rozdział V

16.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w szczególności w następujących zakresach:

a. Sprzedaż gadżetów;

b. Prowadzenie płatnych zajęć;

c. Organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.

Rozdział VI

17.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych lub majątku Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji podejmie Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę;

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o podobnym celu działania.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe
18.

Zmiana statutu i celu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji, przy czym zmiana celu Fundacji wymaga podjęcia uchwały jednogłośnie.

19.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.

20.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru.